Condicions generals

Aquest document contractual regirà la contractació de serveis a través del lloc web escriure.cat, propietat de DAVID JESÚS MARTÍ MARTÍNEZ, d’ara endavant el PRESTADOR.

L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI:

– Ha llegit, entén i comprèn el que s’hi exposa.
– És una persona amb prou capacitat per a contractar.
– Assumeix totes les obligacions que s’hi disposen.

Aquestes obligacions tindran un període de validesa indefinit i s’aplicaran a totes les contractacions que s’efectuïn a través del lloc web del PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels països als quals ofereix els serveis i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

Identitat de les parts contractants

D’una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats per l’USUARI és EL PRESTADOR, amb correu electrònic d’atenció al client / USUARI mail@davidmarti.es

I d’una altra, l’USUARI, registrat al lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

Objecte del contracte

Aquest contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què accepta la casella corresponent durant el procés de contractació en línia.

La relació contractual de compravenda comporta l’entrega, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un servei concret.

Procediment de contractació

L’USUARI, per a poder accedir als serveis oferts pel PRESTADOR, s’ha de donar d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per a la creació del compte, l’USUARI ha de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li demanin, les quals es tractaran de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), que s’especifica en l’Avís legal i la Política de privacitat d’aquest lloc web.

L’USUARI ha de seleccionar un nom d’usuari i una contrasenya, i comprometre’s a fer-ne un ús diligent i a no posar-los a disposició de tercers, així com a informar-ne el PRESTADOR de la pèrdua o robatori o del possible accés per un tercer no autoritzat, de manera que aquest en procedeixi al bloqueig immediat.

Un cop creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb el que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

1. Clàusules generals de contractació.
2. Enviament de comandes.
3. Dret de desistiment.
4. Reclamacions.
5. Força major.
6. Competència.
7. Generalitats de l’oferta.
8. Preu i termini de validesa de l’oferta.
9. Despeses de transport.
10. Forma de pagament, despeses i descomptes.
11. Procés de compra.
12. Garanties aplicables.
13. Garanties i devolucions.
14. Llei aplicable i jurisdicció.

1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Tret que hi hagi estipulació particular per escrit, l’efectuació d’una comanda al PRESTADOR suposa l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI pot diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit pel PRESTADOR.

2. ENVIAMENT DE COMANDES

El PRESTADOR no enviarà cap comprovant de comanda fins que hagi comprovat que s’ha efectuat el pagament.

Com que la comanda no comporta l’entrega física de cap producte, ja que els serveis contractats es descarreguen directament des de la pàgina web, el PRESTADOR informarà prèviament l’USUARI sobre el procediment que ha de seguir per a efectuar aquesta descàrrega.

3. DRET DE DESISTIMENT

L’USUARI té els mateixos drets i terminis per a efectuar la devolució i/o reclamar les possibles deficiències o defectes que presenti el servei, tant en modalitat en línia com fora de línia.

L’USUARI disposa d’un termini de catorze dies naturals, a comptar des de la data de contractació del servei o producte, per a retornar-lo (article 71 de la Llei 3/2014, de 27 de març).

El dret de desistiment no es pot aplicar si es tracta de serveis personalitzats o si, per raons d’higiene o altres excepcions legalment previstes en l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març.

4. RECLAMACIONS

Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa al més aviat possible. Les reclamacions es poden efectuar a les següents adreces de contacte:

DAVID JESÚS MARTÍ MARTÍNEZ
Mail: mail@davidmarti.es

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)

De conformitat amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua com a intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb totes dues parts per arribar a un acord, amb la possibilitat de suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. FORÇA MAJOR

Les parts no es faran responsables davant de qualsevol falta causada per una força major. El compliment de l’obligació es demorarà fins que desaparegui la causa de força major.

6. COMPETÈNCIA

Resta prohibit per a l’USUARI cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o de compliment impossible, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectades de cap manera, ni sofriran cap tipus de modificació.

L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar aquestes Condicions Generals en tota la seva extensió.

7. GENERALITATS DE L’OFERTA

S’entén que totes les vendes i entregues efectuades pel PRESTADOR estan sotmeses a aquestes Condicions Generals.

No tindrà efecte cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial d’esec escola d’escriptura de catalunya o al que s’estipuli aquí, tret que hi hagi un pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR. En aquest cas, aquests pactes particulars hi prevaldran.

Gràcies als constants avenços tècnics i millores dels serveis, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar-ne les especificacions respecte de la informació facilitada en la publicitat, fins que no afecti el valor dels serveis oferts. Així mateix, aquestes modificacions tindran validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels serveis oferts.

8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte de cada servei inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que puguin aplicar-s’hi. Aquests impostos, tret que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, assegurança d’enviament o qualsevol altre servei addicional i annex al servei adquirit.

Els preus aplicats a cada servei són els que estan publicats al lloc web i s’expressen en EUROS. L’USUARI assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels serveis podrà variar en temps real.

Un cop sol·licitat el pressupost, els preus oferts dels serveis tindran una validesa mínima de 24 hores a partir de l’acceptació per part del PRESTADOR. En el moment de l’acceptació, l’USUARI rebrà un correu electrònic que indicarà la disponibilitat del servei i se l’invitarà a efectuar la compra. Només a partir d’aquest moment tindrà la possibilitat d’efectuar la compra.

Abans d’efectuar la compra, pot comprovar en línia tots els detalls del pressupost: serveis, quantitats, preu, disponibilitat, despeses, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no s’efectuï la comanda.

Un cop efectuada la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat de serveis com no.

Qualsevol pagament efectuat al PRESTADOR comporta l’emissió d’una factura a nom de l’USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment d’efectuar la comanda. Aquesta factura s’enviarà juntament amb el servei adquirit a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’USUARI.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI pot contactar mitjançant el correu electrònic d’atenció al client del PRESTADOR a l’adreça mail@davidmarti.es.

9. DESPESES DE TRANSPORT

Les despeses de transports es calcularan al moment de fer la compra del producte si s'escau.

10. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

El PRESTADOR possibilita les següents formes per a efectuar el pagament d’una comanda:

• Targeta de crèdit: no s’aplicaran ni descomptes ni càrrecs.

11. PROCÉS DE COMPRA

Cistella (simulació de pressupost)

Qualsevol servei del nostre catàleg es pot afegir a la cistella. En aquesta, només s’observaran els serveis, la quantitat, el preu i l’import total. Un cop guardada la cistella, es procedirà a calcular els impostos, càrrecs i descomptes.

Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només es tracta d’un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per totes dues parts.

Des de la cistella es pot fer un pressupost seguint els 3 passos necessaris per a la correcta formalització:

1. – Comprovació de les dades de facturació.
2. – Comprovació de l’adreça d’enviament.
3. – Selecció de la forma de pagament.
4. – Efectuar la comanda (comprar).

Un cop processat el pressupost, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al departament de gestió del PRESTADOR.

Comandes (sol·licituds de compra)

En un màxim de 24 hores, en dies laborables, s’enviarà un correu electrònic per a confirmar l’estat de la comanda i la data d’enviament

12. GARANTIES APLICABLES

Tots els serveis que s’ofereixen a través de la pàgina web tenen un període de garantia de dos anys, de conformitat amb els criteris i condicions que es descriuen en el Real Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

13. GARANTIES I DEVOLUCIONS

La garantia dels serveis que s’ofereixen respondrà als següents articles basats en la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum:

I) Conformitat dels serveis amb el contracte

1. Llevat que hi hagi una prova en contra, s’entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació, tret que per les circumstàncies del cas algun d’aquests no s’hi apliqui:

a) S’ajusten a la descripció efectuada pel PRESTADOR.

b) Són aptes per als usos als quals ordinàriament es destinen els serveis del mateix tipus.

c) Són aptes per a qualsevol ús especiat requerit pel client quan n’hagi assabentat al PRESTADOR en el moment de formalitzar el contracte, sempre que aquest hagi admès que el producte és apte per a aquest ús.

d) Presenten la qualitat i prestacions habituals d’un servei del mateix tipus que el client pugui esperar fonamentalment, tenint en compte la seva naturalesa i, si escau, les descripcions sobre les característiques concretes dels serveis fetes pel PRESTADOR.

e) El PRESTADOR descriu els detalls, les característiques i les fotografies dels serveis facilitats pel seu productor, de manera que no queda obligat per aquestes declaracions públiques.

2. La manca de conformitat que resulti d’una incorrecta prestació del servei s’equipararà a la manca de conformitat del mateix quan la prestació estigui inclosa en el contracte de serveis i hagi estat efectuada pel PRESTADOR o sota la seva responsabilitat, o per l’USUARI quan la prestació defectuosa es degui a un error en les instruccions establertes en el mateix.

3. No procedirà la responsabilitat per faltes de conformitat que l’USUARI conegui o no hagi pogut ignorar en el moment de formalitzar el contracte o que tinguin l’origen en serveis proporcionats per l’USUARI.

II) Responsabilitat del PRESTADOR

EL PRESTADOR ha de respondre davant l’USUARI de qualsevol falta de conformitat que hi hagi en el moment d’entregar el servei. El PRESTADOR reconeix a l’USUARI el dret a la reparació del servei, a la seva substitució, a la rebaixa del preu i a la resolució del contracte.

III) Reparació i substitució dels serveis

1. Si el servei no és conforme amb el contracte, l’USUARI pot optar entre exigir-ne la reparació o la substitució, llevat que una d’aquestes opcions resulti impossible o desproporcionada. Així que l’USUARI comuniqui al PRESTADOR l’opció escollida, totes dues parts hauran d’atenir-s’hi. Aquesta decisió de l’USUARI s’entén sens perjudici del que estableix l’article IV següent per als supòsits en què la reparació o la substitució no aconsegueixin posar el servei en conformitat amb el contracte.

2. Es considera desproporcionada qualsevol forma de sanejament que imposi al PRESTADOR costos que, en comparació amb l’altra forma de sanejament, no siguin raonables, tenint en compte el valor que tindria el producte si no hi hagués falta de conformitat, la rellevància de la falta de conformitat i si la forma de sanejament alternativa es pogués efectuar sense inconvenients majors per a l’USUARI.

IV) Regles de la reparació o substitució del servei

La reparació i la substitució s’han d’ajustar a les següents regles:

a) Han de ser gratuïtes per a l’USUARI.

b) S’han de dur a terme en un termini raonable i sense més inconvenients per a l’usuari, tenint en compte la naturalesa dels serveis i la finalitat que puguin tenir per a l’USUARI.

c) La reparació suspèn el còmput dels terminis als quals es refereix l’article VII. El període de suspensió començarà a partir que l’USUARI n’hagi assabentat al PRESTADOR i finalitzarà amb l’entrega a l’USUARI del servei reparat. Durant els sis mesos posteriors a l’entrega del servei reparat, el PRESTADOR haurà de respondre de les faltes de conformitat que van motivar la reparació. Es considera que es tracta de la mateixa falta de conformitat si es produeixen en el servei defectes del mateix origen que els que s’han manifestat inicialment.

d) La substitució suspèn els terminis als quals es refereix l’article VII des de l’exercici de l’opció fins a l’entrega del nou servei. Al servei substituït s’aplicarà, en qualsevol cas, el segon paràgraf de l’article VII.

e) Si un cop finalitzada la reparació i lliurat el servei, aquest segueix sense ser conforme amb el contracte, l’USUARI podrà exigir-ne la substitució, dins dels límits que estableix l’apartat 2 de l’article IV, o la rebaixa del preu o la resolució del contracte en els termes de l’article V.

f) Si la substitució no aconsegueix posar el servei en conformitat amb el contracte, l’USUARI podrà exigir-ne la reparació, dins dels límits que estableix l’apartat 2 de l’article IV, o la rebaixa del preu o la resolució del contracte en els termes dels articles V i VI.

V) Rebaixa del preu i resolució del contracte

La rebaixa del preu i la resolució del contracte procediran, d’acord amb l’elecció de l’USUARI, quan aquest no pugui exigir la reparació o la substitució del servei i en els casos en què no s’hagin dut a terme en un termini raonable o sense més inconvenients per a l’USUARI. La resolució no procedirà si la falta de conformitat és d’escassa importància.

VI) Criteris per a la rebaixa del preu

La rebaixa del preu ha de ser proporcional a la diferència existent entre el valor que hagués tingut el servei en el moment de l’entrega en cas que hagués estat conforme amb el contracte, i el valor que el servei efectivament entregat tenia en el moment de l’entrega.

VII) Terminis

1. El PRESTADOR respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des de l’entrega.

Llevat que hi hagi una prova en contra, es considera que les faltes de conformitat que es manifestin en els sis mesos posteriors a l’entrega ja existien quan es va entregar el servei, excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del servei o l’índole de la falta de conformitat.

2. Llevat que hi hagi una prova en contra, l’entrega es dona per efectuada el dia que figuri a la factura o etiqueta de compra, o a l’albarà d’entrega corresponent, en cas que fos posterior.

3. L’acció per a reclamar el compliment del que preveuen els articles anteriors prescriu al cap de tres anys des de l’entrega del servei.

4. L’USUARI haurà d’informar al PRESTADOR de la falta de conformitat en el termini de dos mesos després que n’hagi tingut constància.

Llevat que hi hagi una prova en contra, es considerarà que la comunicació de l’USUARI ha tingut lloc dins del termini establert.

14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regeixen o s’interpreten d’acord amb la legislació espanyola en allò que no s’hi disposa. El PRESTADOR i l’USUARI acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pugui suscitar la prestació dels serveis objecte d’aquestes Condicions als jutjats i tribunals del domicili de l’USUARI.

En cas que l’USUARI tingui el domicili fora d’Espanya, el PRESTADOR i l’USUARI se sotmeten amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, als Jutjats i Tribunals més propers a la població d'Arnes.